Masque of the Red DeathMasque of the Red Death

Moduler

Bliv lidt klogere på de fag, der indgår i Professionsbachelor i Grafisk Fortælling

Professionsbachelor i Grafisk Fortælling er opbygget af et antal uddannelseselementer (moduler/projekter) inden for en række kerneområder. Her er en foreløbig og kortfattet beskrivelse af hvert uddannelseselement:

Grundlæggende tegnefærdigheder
Her tilegner den studerende sig redskaber og færdigheder, der sætter ham eller hende i stand til at udføre observationstegning på et højt fagligt niveau. Modulet indbefatter materialelære, figurtegning og anatomi, farvelære, skiteseteknikker, billedkomposition, perspektiv og landskabstegning.

Visualisering - tegning for tegneserier
Den studerende lærer at visualisere egne ideer og koncepter. Modulet indbefatter billedets dramaturgiske virkemidler, typografi, konstruktionstegning til brug for karakterdesign og skabelsen af miljøer og arkitektur.

Manus og klassisk fortælleteori
Bliv klogere på tilblivelse og udvikling af ’den gode historie/den gode ide’ og opnå fortrolighed med videreudvikling, grundlæggende dramaturgi og forskellige fortælletekniske konventioner.

Layout og stilistik (tegneserier)
Formålet med "layout og stilistik" er, at den studerende opnår overblik over, hvordan stil i bred forstand - tegnestil, genre, format, tilrettelægning, etc. - forholder sig til realiseringen af ’fortællingen’. Konkret arbejdes der med layout (det sekventielle, grafiske arrangement) og realiseringen/konkretiseringen af fortællingen (dramaturgi, manus, pitch og kreativ proces).

Transmedia Storytelling
Formålet er, at den studerende opnår indsigt i nye narrative formater, herunder den fragmenterede/interaktive fortælling, som fordrer andre dramaturgisk færdigheder. Målet er også at styrke den studerendes kompetencer i tværmediale samarbejder, herunder i forbindelse med computerspil, film, animation og interaktive platforme.

Universudvikling
I "Universudvikling" tilegner den studerende sig færdigheder og kompetencer til at skabe fiktive grafiske universer som ramme om fortællinger i forskellige genrer og på tværs af medieplatforme (tegneserie, computerspil, film, reklame, web og events mv.) målrettet forskellige målgrupper (researchteknik og metode, kreativ idéudvikling og design af univers, procesudviklingsteknik, scenografi og karakterer, genrer og stilarter samt præsentationsteknik).

Produktionsplanlægning
Grundlæggende viden om og færdigheder i produktions- og planlægningsteknik, herunder præproduktion, produktion og postproduktion.

Medieteknik og teknologi
Lær at jonglere med relevante medieteknikker og -teknologier (redigeringsteknik, print- og trykkemetoder, nye teknologier og distributionsformater, kamera og lyssætning mv.).

Computerbaserede redskaber
Viden om og færdigheder i relevante computerbaserede redskaber (software) herunder tegne- og maleprogrammer, grafikprogrammer, billedbehandlingsprogrammer samt avancerede software til postproduktion.

Projektledelse og kreative processer
Alt om projektledelse, herunder ledelse af kreative processer og projektstyring, dvs. innovative arbejdsmetoder og processer, organisering og ledelse af et produktionsforløb samt økonomistyring (budget, tidsplan, finansieringsplan mv.).

Iværksætteri og branchekundskab
Lær at designe og vurdere forretningsgrundlag i forbindelse med etablering af ny virksomhed / forretningsmulighed i en eksisterende virksomhed. Opnå branchekendskab, herunder forståelse for de gældende produktions- og forretningsmæssige samt juridiske (ophavsretlige) og etiske vilkår. Stikord: forretningsmodeller, IP, organisation, distribution, pitch, netværk og inkubatormiljøer samt erhvervsintroduktion og karrieremuligheder.

Værkanalyse
En bred indføring i kultur- og kunsthistorie, herunder viden om hovedstrømninger inden for kunstens og æstetikkens historie set i forhold til tegneseriehistorie samt færdigheder i at anvende analytiske redskaber og metode.

Tværdisciplinær metode
Formålet med "Tværdisciplin metode" er, at den studerende tilegner sig en bred viden om og indsigt i tværdisciplinær kunstnerisk og videnskabsteoretisk metode i beslægtede kunstarter, herunder litteratur, film, billedkunst, musik, teater og design mv. med henblik på at styrke den studerendes evne til refleksion og videntilegnelse samt mhp. at perspektiver i en tværdisciplinær kontekst.

Kommunikation
Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om forskellige mediers kommunikative, fortællemæssige og æstetiske karakteristika. Faget skal give den studerende færdigheder i at producere grafiske fortællinger til – og på tværs af – forskellige medier i forskellige sammenhænge og øge evnen til at reflektere over egen rolle i en bredere branchemæssig kontekst.

Valgfri uddannelseselementer
De valgfri uddannelseselementer skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem toning og perspektivering inden for områder, der bredt relaterer sig til uddannelsens kerneområder.

Praktik
En praksisnær professionsindføring i de områder, som uddannelsen sigter mod. Desuden er målet at bringe forskellige vidensformer i spil med den studerendes oplevelser og erfaringer. Praktikken skal i samspil med uddannelsens øvrige dele bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte og sikre koblingen af ”hands-on experience” med teoretisk viden. Målet er således, at den studerende trænes i at omsætte den tilegnede viden i praktiske færdigheder samt at reflektere over egen rolle. Endelig er målet, at den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionsfeltet. Praktikken kan foregå i Danmark og/eller i udlandet.

Bachelorprojektet
Målet med bachelorprojektet er, at den studerende skal demonstrere en kulmination på studiet i form af en produktion, der sammenkobler den viden og kunnen, han/hun har tilegnet sig igennem hele studiet. Målet er, at den studerende demonstrerer evne til at arbejde helhedsorienteret og tværdisciplineret og forholder sig til alle led i værdikæden, herunder både håndværksmæssige og kommercielle aspekter. Bachelorproduktion udarbejdet af en gruppe af studerende, der arbejder sammen som et team. I forlængelse af produktionen udarbejder den studerende en kort reflekteret analyse på produktionsprocessen med angivelse af forskellige refleksioner, problemstillinger og løsninger (fortælle-, produktions finansieringsmæssige samt teknologiske problemstillinger). Den endelige produktion kan udføres i samarbejde med en eller flere eksterne partnere.

Overblik over ECTS-point på uddannelsen:

Samlet varighed og ECTS-point: 4 år, 240 ECTS
Obligatorisk del: 170 ECTS
Valgfri del/specialisering: 20 ECTS
Praktik: 30 ECTS
Afgangsprojekt: 20 ECTS

 

PTSD - af Cathrin Peterslund
PTSD - af Cathrin Peterslund
PTSD - af Cathrin Peterslund
It Happened Here - af Emil Friis Ernst
It Happened Here - af Emil Friis Ernst
It Happened Here - af Emil Friis Ernst
What Am I Afraid Of? - af Cecilie Maintz Thorsen
What Am I Afraid Of? - af Cecilie Maintz Thorsen
What Am I Afraid Of? - af Cecilie Maintz Thorsen
Life drawing with markers - af Nilas Røpke Driessen
Life drawing with markers - af Nilas Røpke Driessen
Life drawing with markers - af Nilas Røpke Driessen